Civil Engineering CMU

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ผู้เชี่ยวชาญ: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ระยะเวลาโครงการ: 
02/03/2011 - 01/03/2012
แหล่งทุน: 
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ปี: 
2555
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย