Civil Engineering CMU

โครงการพัฒนาวิธีการคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ

หัวหน้าโครงการ: 
รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ระยะเวลาโครงการ: 
16/04/2011 - 15/01/2012
ปี: 
2555
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย