Civil Engineering CMU

การย้ายตำแหน่งจุดหมุนแบบพลาสติกจากจุดต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว

Plastic hinge relocation of precast connection under seismic loads
ชื่อผู้แต่ง: 
ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

 

อาคารต่างๆในเขตพื้นที่เชียงใหม่และในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว  ซึ่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดถี่ขึ้นทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียงเช่น พม่า ลาว และจีน ทำให้เป็นข้อพิจารณาสำคัญที่ผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์ด้านอาคารและที่พักอาศัยรวมไปถึงบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย

โครงการนี้เป็นการพิจารณาจุดต่อของระบบโครงสร้างสำเร็จรูปแบบคาน-เสาซึ่งจุดต่อของแต่ละชิ้นส่วนเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปรับแรงด้านข้างที่เกิดจากแผ่นดินไหว โดยในโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการย้ายตำแหน่งการวิบัติที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในจุดต่อคาน-เสาให้เกิดขึ้นที่ตำแหน่งคาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวที่จำเป็นต้องรักษาจุดต่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพื่อหลีกเลี่ยงการพังทลาย (collapse) ของอาคารทั้งหมด โดยออกแบบความเสียหายให้เกิดขึ้นในคานที่มีความเหนียวมากกว่าและปลอดภัยกว่า  โครงสร้างจะสามารถตั้งอยู่ได้โดยไม่พังทลายลงมา ซึ่งมีเวลาเพียงพอสำหรับการอพยพคนออกจากอาคารและยังเป็นการช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในอาคารจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวด้วย