Civil Engineering CMU

การประเมินความอ่อนแอต่อแผ่นดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม่

Seismic Vulnerability Assessment of Hospital Buildings in Chiang Mai Municipality
ชื่อผู้แต่ง: 
ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

สถานที่ประกอบการประเภทโรงพยาบาลและสถานพยาบาล  ถือเป็นแหล่งที่เป็นศูนย์กลางของการพยาบาลผู้บาดเจ็บหากมีภัยพิบัติเช่น แผ่นดินไหว เกิดขึ้น   ในทางการออกแบบอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานในปัจจุบันนั้น  จะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ  หรือกล่าวได้ว่า  หากเกิดแผ่นดินไหวในระดับที่ทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารอื่นๆ  โรงพยาบาลจะต้องยังคงให้การบริการได้อยู่

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีตที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารโรงพยาบาล  ทำให้มีข้อสงสัยถึงความแข็งแรงของอาคารโรงพยาบาลดังกล่าว รวมทั้งการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลแม้ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระดับต่ำ  และจากความสำคัญของอาคารที่จะต้องเป็นศูนย์กลางดูแลผู้บาดเจ็บจากแผ่นดินไหว     ผนวกกับปัจจัยเรื่องของโอกาสที่เชียงใหม่จะเผชิญกับแรงแผ่นดินไหวในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงและอาคารโรงพยาบาลที่ส่วนใหญ่ที่ก่อสร้างก่อนที่จะมีกฎกระทรวงฉบับที่ 49 บังคับให้อาคารที่ก่อสร้างต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อประเมินความแข็งแรงของอาคารโรงพยาบาลในการต้านทานแรงของแผ่นดินไหว  และศึกษาหาวิธีการปรับปรุงต่อไป   รวมไปถึงการปรับปรุงการยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความไวต่อการสั่นไหว