Civil Engineering CMU

การประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

Application of Building Information Modeling (BIM) in Construction Cost Estimation
ชื่อผู้แต่ง: 
ณัฐรตี ล้านคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

โครงงานการศึกษาการประยุกต์ใช้  Building  Information  Modeling  (BIM)  ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของเทคโนโลยี  BIM  โดยการใช้โปรแกรม  Autodesk  Revit  ซึ่งหลักการคือการสร้างแบบจำลอง  โดยสร้างในลักษณะรูปแปลนพื้นแต่รูปด้านและรูป  3  มิติ  จะเป็นไปตามแปลนพื้นโดยอัตโนมัติ  พร้อมกับในแบบจำลองนั้น  จะมีข้อมูลของวัสดุรวมอยู่ด้วย  ซึ่งการทำงานทั้งหมดนั้นทำให้การเขียนแบบมีความสะดวกมากขึ้น  ความผิดพลาดที่เกิดระหว่างการแก้ไขแบบลดลง  และหมดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนไปหากเทียบกับการเขียนแบบโดย  CAD  แบบเดิม  นั่นคือจะประหยัดเวลามากขึ้น

           จากการศึกษาโดยทดลองใช้งานโปรแกรม  Autodesk  Revit  และทำการประมาณปริมาณวัสดุ  ได้แก่  จำนวนประตูหน้าต่าง,  พื้นที่ของแต่ละห้อง,  พื้นที่ผนังและพื้นที่หลังคา  ด้วยโปรแกรม  Autodesk  Revit  เทียบกับการคำนวณมือ  พบปริมาณของวัสดุนั้นมีทั้งที่เท่ากันและไม่เท่ากันกัน  และระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานนั้นก็ไม่เท่ากันกันด้วย  โดยปริมาณที่ได้เท่ากันคือปริมาณจากการนับประตูและหน้าต่าง  ส่วนปริมาณที่ไม่เท่ากันคือส่วนของการคำนวณพื้นที่ทั้งหมด  ในส่วนของพื้นนั้น  ได้ปริมาณที่ต่างกันเพราะในโปรแกรมคำนวณที่ขอบของผนัง  แต่การคำนวณมือนั้นคำนวณจากระยะกลางเสา  ส่วนของผนังและหลังคาที่ได้ปริมาณต่างกันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากการสร้างแบบจำลองผิดหรือไม่เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้  หรือการคำนวณมือผิดเพราะต้องมีข้อมูลคำนวณมือมากกว่า  1  คน  เพื่อนำข้อมูลมาเทียบกัน  แต่ทั้งนี้ตัวแปรสำคัญในการคำนวณโดยใช้โปรแกรมคือการสร้างแบบจำลองให้ถูกต้อง  ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ  อีกทั้งในเรื่องของเวลา  การประมาณหาปริมาณวัสดุด้วยโปรแกรม  Autodesk  Revit  นั้น  ใช้เวลาน้อยกว่าการคำนวณมือ  แต่จะใช้เวลามากกว่าเมื่อรวมในขั้นตอนการสร้างแบบจำลองด้วย  ในการเรียนรู้โปรแกรมนี้ในช่วงแรกอาจเสียเวลามาก แต่หากใช้งานจนเกิดความชำนาญ  จะสามารถใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่าการคำนวณด้วยมือ