Civil Engineering CMU

มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยชุดต้านทานแรงแผ่นดินไหว

Seismic Standard for Construction of Residential Buildings
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวสุทธิลักษณ์ อุมรินทร์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวอัจฉรีย์ ธัญญมนูกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

โครงงานศึกษานี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยชุดในปัจจุบัน  ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าข่ายจำเป็นต้องออกแบบเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว  การปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยวิธีเสริมเหล็กเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวในระบบ พื้น คานและเสา รวมทั้งได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างประเทศ    โดยเริ่มจากการสำรวจด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลที่พักอาศัยชุดที่อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่     ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลโครงการที่พักอาศัยชุดจำนวน 30โครงการ จำนวนอาคาร 68 อาคาร จากแบบสอบถามพบว่าวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างทราบเกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก อาคารต้านแผ่นดินไหว พ.ศ.2550  อยู่ในระดับพอทราบบ้างร้อยละ 53.33  โดยส่วนใหญ่จะทราบจากสื่ออินเตอร์เน็ตมากสุดถึงร้อยละ  56.67 และจากข้อมูลสำรวจอาคารที่พักอาศัยชุดที่กำลังดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ทุกโครงการมีการออกแบบเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว  แต่ก็ยังมีบางโครงการที่ไม่ได้เสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวทั้งหมดโดยในภาพรวมข้อมูลทั้งสองส่วนให้ผลที่ไม่สอดคล้องกันแสดงถึงความรู้ด้านข้อมูลและความเข้าใจในการเสริมเหล็กเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวที่ดีและการจัดการอบรมหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวยังมีไม่มากพอ