Civil Engineering CMU

การศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และข้อคิดเห็นของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อตัวซอฟต์แวร์

Construction Cost Estimation Software: A Review and Practitioner Perspective
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ยุทธพันธุ์ บรรลือ
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศิริพงษ์ บุญชู
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

การทำโครงงานการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการประมาณราคา และ ข้อคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้ซอฟท์แวร์และไม่เคยใช้ซอฟท์แวร์ในการถอดแบบเพื่อประมาณราคา โดยมุ่งเน้นไปถึงการนำซอฟท์แวร์ที่ศึกษามาใช้ประยุกต์กับการทำงานในโครงการการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในการทำงานด้านถอดแบบที่แม่นยำและประมาณราคาได้ถูกต้องตามแบบที่ใช้ก่อสร้างจริง โดยใช้การศึกษาซอฟท์แวร์สำหรับการถอดแบบเพื่อการประมาณราคาโดยการค้นหาซอฟท์แวร์ที่สามารถนำมาช่วยในการถอดแบบประมาณราคาการก่อสร้าง ซอฟท์แวร์ที่ค้นหามาได้ทั้งหมด 32ซอฟท์แวร์ ซึ่งผู้ศึกษาได้คัดเลือกซอฟท์แวร์ที่ค้นหามาได้เหลือ 5ซอฟท์แวร์ ประกอบด้วย AutoCAD, ESPV, SketchUP, Revit และ Quantity Takeoffเนื่องจาก ซอฟท์แวร์ AutoCAD เป็นที่นิยมในการเขียนแบบและถอดแบบในประเทศในปัจจุบัน ซอฟท์แวร์ ESPV เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ช่วยในการคำนวณการหาปริมาณการก่อสร้างที่เป็นซอฟท์แวร์ประยุกต์มาจาก Microsoft Excel ในปัจจุบัน ซอฟท์แวร์ SketchUp และ Revit เป็นซอฟแวร์ที่กำลังเริ่มนิยมในการเขียนแบบ 3มิติในปัจจุบัน และ ซอฟท์แวร์ Quantity Takeoffเป็นซอฟท์แวร์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากนักแต่ในอนาคตอาจจะมาเป็นตัวช่วยในการถอดแบบประมาณราคาได้ และ ออกแบบสอบถามเพื่อถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อซอฟท์แวร์ที่ได้ทำการศึกษาผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่าง 62 ตัวอย่าง ทั้งข้าราชการ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วิศวกรและพนักงานบริษัทเอกชน ตลอดจนถึงนักศึกษา ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง-  ใหม่ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ผลการศึกษาแสดงถึงข้อคิดเห็นที่มีต่อซอฟท์แวร์ที่เคยใช้อยู่ สามารถใช้ได้อย่างชำนาญและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีส่วนผลในด้านของซอฟท์แวร์ที่ทางผู้ศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลมานั้นเป็นผลที่ออกมาในลักษณะเห็นด้วยน้อย ที่จะทำการศึกษาในส่วนของซอฟท์แวร์ที่ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษามาในโครงงานนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชนยังยึดติดกับการใช้ซอฟท์แวร์แบบเดิม ซึ่งมีการใช้ต่อกันมานานจึงทำให้มั่นใจและเชื่อมั่นในระบบการทำงานของซอฟท์แวร์เดิม ในส่วนของผลการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาได้ผลการเก็บข้อมูลในลักษณะเห็นด้วยมากที่สุดที่จะทำการศึกษาซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการถอดแบบและประมาณราคา เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาต้องการนำไปใช้ในการทำงานต่อไป เมื่อสำเร็จการศึกษา