Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรณีศึกษา : เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

-
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว เกศมณี เรืองก้อน
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว ณชนก กันยาเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

โครงงานทางวิศวกรรมฉบับนี้เป็นการศึกษาต้นทุนการขนส่งสินค้าโครงการหลวงเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯโดยยานพาหนะของโครงการหลวงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับต้นทุน การขนส่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งโดยเปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในการขนส่ง

ได้ทำการศึกษาเส้นทางขนส่งสินค้าทั้งหมดที่ส่งสินค้าจากศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่ ไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพฯ  ข้อมูลรายจ่ายและกิจกรรมที่เกิดในกระบวนการขนส่งได้จากการเก็บสำรวจ สัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาต้นทุนทั้งหมด จากนั้นจึงนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าขนส่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากเปลี่ยนการขนส่งเป็นการขนส่งทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบการขนส่งในการส่งสินค้าโครงการหลวง

จากการศึกษาเอกสารสรุปได้ว่า การขนส่งสินค้าจากศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่ ไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพฯมีเพียงเส้นทางเดียวเป็นการส่งตรงไม่มีการส่งสินค้าระหว่างทาง โดยใช้รถขนาดเดียวคือรถบรรทุก 6 ล้อ ควบคุมอุณหภูมิ และมีปริมาณการขน             3 ปริมาณ ได้แก่ 400 , 500และ 542 ลัง ดังนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้น จะได้ต้นทุนค่าขนส่ง 89.49 บาท/ลัง, 71.59 บาท/ลัง, 66.04 บาท/ลัง ตามลำดับ และหากเปลี่ยนรูปแบบการส่งสินค้าโดยรถไฟความเร็วสูงเป็นหลักจะเกิดต้นทุนการขนส่ง 63.75 บาท/ลัง เท่ากันทั้ง 3 ปริมาณ เนื่องจากไม่ได้ขนส่งแบบเหมาตู้ จึงคิดค่าขนส่งต่อลัง ส่วนในด้านของเวลาที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่ ไปถึงศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพฯ ใช้เวลา 16 ชั่วโมง 40 นาทีจากการขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ และ 12 ชั่วโมง 40 นาทีจากการขนส่งโดยรถไฟความเร็วสูงตามลำดับ แต่ในการขนส่งโดยรถบรรทุกจะเสร็จสิ้นกระบวนการขนส่งทั้งหมดก็ต่อเมื่อกลับถึงยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่รวมเวลาเป็น 32 ชั่วโมง 40 นาที