Civil Engineering CMU

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อแรงงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

The change and impact on labourers in Chiang mai when entering the AEC
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนริศร สันบุญเป็ง
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวสุธีราทรรศนสฤษดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบและแนวโน้มของปัญหาแรงงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแรงงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของแรงงานก่อสร้างเพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป โดยใช้หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และทฤษฎีที่ว่าด้วยแรงจูงใจในการทำงาน มาวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คนงานของโครงการก่อสร้าง2โครงการรวมกันทั้งหมด 71คนและทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เวลา 8:00 -17:00น. ของวันทำงานของคนงาน

          จากการศึกษาโดยภาพรวมแล้วพบว่า ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่มแรงงานตัวอย่างทั้งโครงการงานก่อสร้าง A และโครงการก่อสร้าง Bนั้นถูกควบคุมให้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดคือ ภาวะการคลาดแคลนแรงงาน ค่าตอบแทนที่จะได้รับ สวัสดิการที่ได้รับ ฯลฯ จากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการแรงงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นแนวทางในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน