Civil Engineering CMU

ผลกระทบของความสูงของฝายต่อสภาวะอุทกภัย

Impacts of the height of weir on flooding
ชื่อผู้แต่ง: 
ขนิษฐา ม่วงนา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชัชวาลย์ ทักษอุดม
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของความสูงของฝาย ที่มีผลต่อสภาวะอุทกภัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการไหลของน้ำที่ผ่านฝาย และหาความสูงของฝายที่จะไม่ทำให้เกิดสภาวะอุทกภัย โดยทำการศึกษาบริเวณฝาย 3 แห่ง คือ ฝายท่าศาลา(ฝายพญาคำ)  ฝายหนองผึ้ง  ฝายท่าวังตาล จ.เชียงใหม่

การศึกษาใช้หลักการของพลังงานจำเพาะ ความลึกสลับ และการไหลวิกฤตในการอธิบายพฤติกรรมของการไหลของน้ำที่ผ่านฝาย และความสูงของฝายที่เหมาะสมที่จะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาถึงความเหมาะสมของ ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้ง และฝายท่าวังตาล พบว่าความสูงของฝายที่เหมาะสมจะมีค่าที่แน่นอนค่าหนึ่ง ถ้าหากมีความสูงมากกว่านี้ จะทำให้เกิดสภาวะอุทกภัยบริเวณเหนือฝาย และจะมีค่าเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลและพฤติกรรมการไหลของน้ำนั้น ฝายท่าศาลานั้นความสูงของสันฝายในปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการไหลของน้ำ เมื่ออัตราการไหลขีดจำกัดเตือนภัยน้ำท่วม ในส่วนของฝ่ายหนองผึ้งและฝายท่าวังตาลนั้น ฝายทั้งสองนี้มีความสูงมากกว่าความสูงของฝายที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดการยกตัวของระดับน้ำเหนือฝายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัย  จึงสามารถสรุปได้ว่า ในกรณีของฝายท่าศาลากับฝายหนองผึ้งนั้นอาจทำการปรับปรุงความสูงของสันฝายให้เหมาะสมได้ แต่ในกรณีของฝายท่าวังตาลนั้นควรให้ทำการรื้อถอนออกเพื่อไม่ให้ฝายนั้นส่งผลกระทบกับการไหลของน้ำจนเกิดน้ำท่วม

 

 

 

คำสำคัญ: