Civil Engineering CMU

การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่

OFF – STREET PARKING STUDYING IN CHIANG MAI OLD TOWN
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ณัฐพล บุดดา
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว เบญจรัชต์ บุญธิฟอง
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย อดิพงศ์ ขัดเปา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

โครงงานการศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถส่วนตัว รถครอบครัว รถกระบะ ในพื้นที่ โดยใช้วิธีจดบันทึกแผ่นป้ายทะเบียน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยงดเก็บข้อมูลในวันหยุดหรือช่วงเทศกาล โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บทุกๆ 15 นาที จะทำการเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่เวลา 07:00น. ถึง 19:00น. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้น 12ชั่วโมงต่อวัน โดยการเก็บข้อมูลจะใช้การแบ่งเป็นโซนย่อยๆให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการเป็น 13โซนย่อย และแยกประเภทของพื้นที่ศึกษา เช่น วัดและสถานที่ทางศาสนา สถาที่ราชการ สถานที่เอกชน โรงเรียน    โรงแรม ที่เรียนพิเศษ ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ลักษณะการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแปรที่สามารถหาได้จากการเก็บข้อมูลคือ Duration,Turnover และ Parking Index

ได้ผลการศึกษาเมื่อแยกตามประเภทที่ศึกษาดังนี้

 วัด:จำนวนบล็อก 519 บล็อก มีจำนวนรถสูงสุด 349 คัน ระยะเวลาการจอดเฉลี่ย(Duration) 234 นาที/คัน อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงจอดสูงสุด(Turnover Rate)มีค่าเท่ากับ 0.15และดัชนีชี้วัดการใช้พื้นที่จอดรถสูงสุด 89 %

 สถานที่ราชการ:จำนวนบล็อก 140 บล็อก มีจำนวนรถสูงสุด 101 คัน ระยะเวลาการจอดเฉลี่ย(Duration) 188 นาที/คัน อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงจอดสูงสุด(Turnover Rate)มีค่าเท่ากับ 0.18และดัชนีชี้วัดการใช้พื้นที่จอดรถสูงสุด 79.39 %

ร้านค้า และบริการ :จำนวนบล็อก 172 บล็อก มีจำนวนรถสูงสุด 108 คัน ระยะเวลาการจอดเฉลี่ย(Duration) 211 นาที/คัน อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงจอดสูงสุด(Turnover Rate)มีค่าเท่ากับ 0.16และดัชนีชี้วัดการใช้พื้นที่จอดรถสูงสุด 86.63 %

โรงแรม :จำนวนบล็อก 89 บล็อก มีจำนวนรถสูงสุด 51คัน ระยะเวลาการจอดเฉลี่ย(Duration) 244 นาที/คัน อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงจอดสูงสุด(Turnover Rate)มีค่าเท่ากับ 0.11และดัชนีชี้วัดการใช้พื้นที่จอดรถสูงสุด 76.51 %

โรงเรียน :จำนวนบล็อก 143 บล็อก มีจำนวนรถสูงสุด 117 คัน ระยะเวลาการจอดเฉลี่ย(Duration) 256 นาที/คัน อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงจอดสูงสุด(Turnover Rate)มีค่าเท่ากับ 0.15และดัชนีชี้วัดการใช้พื้นที่จอดรถสูงสุด 78.88 %

ที่เรียนพิเศษ :จำนวนบล็อก 39 บล็อก มีจำนวนรถสูงสุด 16 คัน ระยะเวลาการจอดเฉลี่ย(Duration) 326 นาที/คัน อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงจอดสูงสุด(Turnover Rate)มีค่าเท่ากับ 0.06และดัชนีชี้วัดการใช้พื้นที่จอดรถสูงสุด 82.03 %

ธนาคาร :จำนวนบล็อก 23 บล็อก มีจำนวนรถสูงสุด 20 คัน ระยะเวลาการจอดเฉลี่ย(Duration) 106 นาที/คัน อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงจอดสูงสุด(Turnover Rate)มีค่าเท่ากับ 0.25และดัชนีชี้วัดการใช้พื้นที่จอดรถสูงสุด 50.83 %