Civil Engineering CMU

การประเมินรูปแบบบุคลิกภาพของบุคลากรในสถานที่ก่อสร้าง

An Assessment of Personality Profile of Member Group in Construction Site
ชื่อผู้แต่ง: 
ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
การค้นคว้าแบบอิสระ
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2556
บทคัดย่อ: 

การเข้าใจในรูปแบบบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคลากร ช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประเมินรูปแบบบุคลิกภาพของบุคลากรในสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้แบบประเมิน DiSC Assessment มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อหารูปแบบบุคลิกภาพ ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมรูปแบบบุคลิกภาพส่วนใหญ่เป็นแบบ S (Steadiness or Submission) มีจุดเด่นคือ การประสานงานกับบุคคลอื่นๆในสถานการณ์ที่มีอยู่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ แนวโน้มลักษณะของกลุ่มนี้ ชอบไตร่ตรอง ชอบความพอประมาณ มีระเบียบ ใจเย็น ระมัดระวัง และมีแนวโน้มชื่นชอบการเข้าสังคม ใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์และความรู้สึกผู้อื่น เพศชายมีความกระตือรือร้น คล่องตัวและไม่ชอบการเข้าสังคมมากเท่าฝ่ายหญิง และชอบจัดการสถานการณ์ต่างๆด้วยการเอาชนะความขัดแย้ง อายุที่เพิ่มขึ้นและระดับการศึกษาที่สูงขึ้นพบความหลากหลายของรูปแบบบุคลิกภาพมากขึ้น เมื่อพิจารณาประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้นพบว่ามีลักษณะเอาจริงเอาจัง สนใจเรื่องคุณภาพและความถูกต้อง ในระดับบริหารมีลักษณะตัดสินใจรวดเร็ว ใช้หลักเหตุและผล ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ ในระดับปฏิบัติการมีลักษณะเช่นเดียวกับภาพรวมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนบุคลากรส่วนใหญ่มีลักษณะตัดสินใจรวดเร็ว กระตือรือร้น คล่องแคล่ว ซึ่งแตกต่างจะภาครัฐ ที่มีความรอบคอบ ระมัดระวัง ความถูกต้อง และการทำงานตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ: 

An understanding of the personality profile and expression of human behavior, reduce conflicts and improve efficiency. An assessment of personality profile of member group in construction site uses a modified DiSC Assessment. The result indicate that the overall type of personality profile mostly S (Steadiness or Submission), emphasis is on cooperating with others to carry out the task. This type is thoughtful, moderate pace, systematic, calm, and careful. They perceives environment as favorable and people focus on relationships or feelings. We found male with an active, fast pace and perceives environment as unfavorable as much as female. Male was shaping the environment by overcoming opposition to accomplish results. Increasing age and higher education level showed a greater diversity of the personality profile type. Considering the working experience that much more, we found that they are working conscientiously to ensure quality and accuracy. In management level, they are quick decision making, logic focus on reason, ideas or facts. We found operation level, as well as overall type of the previously mentioned above. We found public sector are quick decision making, active and fast pace, but both government sector are moderate pace, careful, accuracy and systematic.