Civil Engineering CMU

การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยเตี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ข้อเสนอแนวทางการก่อสร้างอาคารเพื่อการต้านแรงแผ่นดินไหว

Earthquake Capacity Evaluation of low-rise residential buildings in Chiang Mai toward a proposed guideline for earthquake resistive constructions
ชื่อผู้แต่ง: 
ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2557
บทคัดย่อ: 

อาคารที่พักอาศัย   แม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มอาคารสาธารณะที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนขนาดใหญ่   ความสำคัญเมื่อเทียบเฉพาะอาคารหนึ่งๆ ในลักษณะต่ออาคารจะมีความสำคัญต่ำกว่า   แต่อย่างไรก็ตาม  อาคารที่พักอาศัยนั้นจัดเป็นกลุ่มอาคารที่มีจำนวนมากสำหรับในทุกๆ คนเพื่อการพักอาศัย   และตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่บริเวณกว้าง   เหตุการณ์แผ่นดินไหวในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อทั้งอาคารหรือบางส่วน  ที่ทำให้ผู้คนขาดแคลนที่อยู่อาศัย  และส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง  จากการสำรวจข้อมูลอาคารพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเมืองเชียงใหม่  เป็นอาคารที่พักอาศัยที่มีความสูงไม่มาก   งานวิจัยนี้จึงได้ทำการประเมินกำลังของอาคารและเทียบกับความรุนแรงของแผ่นดินไหว  เพื่อการวิเคราะห์หาจุดอ่อนแอและคำแนะนำเพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยที่มีความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวในอนาคต