Civil Engineering CMU

ตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามตรวจจับการเคลื่อนตัวของพระปรางค์วัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหาร

Investigation and Monitoring on Movement Behavior f Chedi of Temple of Dawn
ชื่อผู้แต่ง: 
ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2557
บทคัดย่อ: 

การดำเนินโครงการนี้  ได้ทำการติดตั้งเครื่องมือวัดเพื่อทำการศึกษาตรวจสอบพฤติกรรม และติดตาม ตรวจวัดพฤติกรรมของ พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่แสดงค่าอุณหภูมิ และความชื้นที่เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการติดตามพฤติกรรมการเสื่อมสภาพ และข้อมูลการเคลื่อนตัวเพื่อใช้สำหรับติดตามความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง  จากผลการดำเนินการสามารถสรุปได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ด้านการตรวจติดตามการเสื่อมสภาพ  จากข้อมูลที่ได้ทำการตรวจวัด  พบค่าระดับความชื้นและอุณหภูมิในระดับที่ทำให้รา หรือวัชพืช สามารถเติบโตได้ดี   รวมทั้งปริมาณความชื้นอาจทำให้เกิดการบวมและเสื่อมสภาพได้     อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากอุณหภูมิที่ทำให้เกิดหน่วยแรงจากการยืด/หดตัวขององค์พระปรางค์โดยใช้โปรแกรมไฟไนท์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์   ได้ค่าที่ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่เสียหาย   ซึ่งได้ใช้ค่าอุณหภูมิที่มีช่วงค่าความต่างมากที่สุดมาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่อุณหภูมิของวันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งเกิดค่าความเค้นอัดสูงสุดที่วิเคราะห์ได้เท่ากับ 1.203 MPa ไม่เกินค่ากำลังที่รับได้ของวัสดุเท่ากับ 2.68 MPaและเกิดค่าการเคลื่อนตัวสูงสุดที่ 2.55 cm.   และเกิดค่าความเค้นดึงสูงสุดเท่ากับ 0.1464 MPa ไม่เกินค่ากำลังดึงที่รับได้ของวัสดุเท่ากับ 0.268 MPa

- ด้านการตรวจติดตามการเคลื่อนตัว  ผลจากการวัดค่าการเคลื่อนตัวทั้งที่ตำแหน่งพื้นดินและฐานโดยรอบพบว่ามีระดับผิวมีการทรุดลงตามระยะเวลาโดยต่อเนื่อง  ในส่วนของตัวองค์พระปรางค์เองนั้น  การติดตั้งชุดเครื่องมือ Tilt meter และ Inclinometer ได้แสดงผลที่สอดคล้องกันคือ  มีการเอียงตัวขององค์พระปรางค์เช่นกัน  แต่ค่าการเอียงตัวที่วัดได้นั้นยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง