Civil Engineering CMU

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัย แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย (ส่วนแผ่นดินไหว)

ชื่อผู้แต่ง: 
ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2557
บทคัดย่อ: 

โครงการนี้ (ส่วนแผ่นดินไหว)  ได้ทำการศึกษาวิธีการประเมินความสูญเสียต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวสมมติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  และนำเสนอข้อมูลการประเมินเชิงพื้นที่  ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของเมืองที่จำเป็นต้องมีการตระเตรียมเพื่อลดระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  พื้นที่ศึกษาคือ เทศบาลนครเชียงรายและในเขตเทศบาลแม่จัน  ซึ่งถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวสูง เนื่องจากมีรอยเลื่อนแม่จันพาดผ่าน รวมทั้งยังเคยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น อาคารในพื้นที่จำนวนมากยังขาดการเสริมกำลังที่เพียงพอในการป้องกันความเสียหายของอาคาร จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการเกิดแผ่นดินไหว