Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ชื่อผู้แต่ง: 
สุนิสา อินทรภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2559