Civil Engineering CMU

การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1

Comparison of Quantity Takeoff by Building Information Modeling Case Study : CMU Car Parking S1
ชื่อผู้แต่ง: 
ณรงค์ชัย หมื่นทา
ชื่อผู้แต่ง: 
พฤหัส อินทมูล
ชื่อผู้แต่ง: 
รัชชานนท์ สุขสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2560