Civil Engineering CMU

การเปรียบเทียบการถอดปริมาณงานก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารคอนโดมิเนียม คสล. 4 ชั้น

Comparison of Quantity Takeoff by Building Information Modeling Case Study : 4-Storey Condominium
ชื่อผู้แต่ง: 
ณฐพนธ์ พักตรผิว
ชื่อผู้แต่ง: 
พฤกษ์ เชี่ยวศิลปธรรม
ชื่อผู้แต่ง: 
ภัทริน จิตวิลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2560