Civil Engineering CMU

วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติเชิงกายภาพของอิฐสามัญที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ

Physical Properties of Common Bricks Made from Mixtures of Clay and Rice Husk
ชื่อผู้แต่ง: 
เอก ช่อประดับ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี
ปีการศึกษา: 
2547

คุณสมบัติทางกายภาพของอิฐที่ทำด้วยดินเหนียวผสมขี้เลื่อยโดยกระบวนการโคลนแข็ง

Physical Properties of Bricks Made of Clay and Saw Dust by Stiff-Mud Process
ชื่อผู้แต่ง: 
สกนธ์ พิทักษ์วินัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี
ปีการศึกษา: 
2551