Civil Engineering CMU

แม่เมาะ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การปรับปรุงคุณสมบัติดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ

ชื่อผู้แต่ง: 
นายทรงกรด เกื้อกูล
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสราวุธ พันธ์เลิศระพี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ปีการศึกษา: 
2553

การใช้ขี้เถ้าลอยแม่เมาะในการผลิตคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก

Use of Mae Moh Fly Ash for Production of Hollow Load-Bearing Concrete Masonry Blocks
ชื่อผู้แต่ง: 
กำจัด โกฎิปภา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2543

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยแม่เมาะแบบคัดและไม่คัดแยกขนาดโดยปรับปรุงตามมาตรฐานเอซีไอ

A Modified ACI Mix Design Method for High-Strength Concrete with Classified and Unclassified Mae-Moh Fly Ash
ชื่อผู้แต่ง: 
สัญชัย สอาดกิตินันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2545

ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะ

A Proposed Modified ACI Mix Design Method for Mae-Moh Fly As Concrete
ชื่อผู้แต่ง: 
พัลลภ มาศรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2544