Civil Engineering CMU

เอซีไอ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การปรับวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของเอซีไอสำหรับคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยและสารลดน้ำอย่างแรง

Modification of ACI Mix Design Method for High-Strength Concrete with Fly Ash and Superplasticizer
ชื่อผู้แต่ง: 
เจษฎาพร ศรีภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2549
คำสำคัญ:

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยแม่เมาะแบบคัดและไม่คัดแยกขนาดโดยปรับปรุงตามมาตรฐานเอซีไอ

A Modified ACI Mix Design Method for High-Strength Concrete with Classified and Unclassified Mae-Moh Fly Ash
ชื่อผู้แต่ง: 
สัญชัย สอาดกิตินันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2545