Civil Engineering CMU

น้ำฝน

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประมาณการข้อมูลน้ำฝนในจังหวัดน่านโดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่

The Estimation of Rainfall Data in Nan Area Using Spatial Weighting Methods
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพิเชษฐ์ พึ่งสุข
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวรุตม์ สารแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ธนพร สุปริยศิลป์
ปีการศึกษา: 
2554

การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก

ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมพงษ์ ชำนาญ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายโอภาส สาธิตพัฒนศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ปีการศึกษา: 
2553

การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบแทงค์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในเขตภาคเหนือ

Development of a Tank-Type Rainfall-Runoff Model for a Northern Sub-Catchments
ชื่อผู้แต่ง: 
เบญญา สุนทรานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล
ปีการศึกษา: 
2547