Civil Engineering CMU

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง

Computer Program for Pile Footing Reinforced Concrete Design (Strength Design Method: SDM)
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ภัค ธีระแนว
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศุภศิลป์ กุลเม็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ปีการศึกษา: 
2553

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก

Computer Program for Design of Reinforced Concrete Footing on Pile
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนาคาร ศรีฝั้น
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ปีการศึกษา: 
2552

การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตกำลังปกติกับคอนกรีตผสมเถ้าลอยหลังถูกไฟเผา

A Comparative Study of Reinforcing Steel Bond Strength in Normal Strength Concrete and Fly Ash Concrete After Fire Exposure
ชื่อผู้แต่ง: 
ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2544