Civil Engineering CMU

อาคารสาธารณะ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาการสั่นสะเทือนแบบอิสระของอาคารต่ำสาธารณะ

A Study of Free Vibration of Low Rise Public Buildings
ชื่อผู้แต่ง: 
ยิ่งยง ลิคะสิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2540