Civil Engineering CMU

สถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์ตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่

An Analysis of Public Truck Terminal Locations for Chiang Mai City
ชื่อผู้แต่ง: 
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ปีการศึกษา: 
2545