Civil Engineering CMU

สโตนมัสติกแอสฟัลต์

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การเปรียบเทียบโมดูลัสการคืนตัวและคุณสมบัติความล้า ของสโตนมัสติกแอสฟัลต์และแอสฟัลติกคอนกรีต

Comparison on Resilient Modulus and Fatigue Properties of Stone Mastic Asphalt and Asphaltic Concrete
ชื่อผู้แต่ง: 
อภิสิทธิ์ พรหมเสน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ปีการศึกษา: 
2546