Civil Engineering CMU

อาคารสูง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของโครงอาคารหลายชั้นที่มีคานถ่ายน้ำหนักที่ชั้นแรก

Seismic Response of Multistory Building Frames with Transfer Beams at First Story
ชื่อผู้แต่ง: 
จุรินธร อังเรขพาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2545