Civil Engineering CMU

ผู้รับเหมา

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาการประสานงานระหว่าง ผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อยในการก่อสร้างอาคาร

Coordination Problems and Solutions between Main contractor and Sub contractor in Building Construction
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. อุดม ฉัตรศิริกุล
ปีการศึกษา: 
2553

การควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารในจังหวัดเชียงใหม่

Cost Control of Building Contractors in Chiang Mai
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวกรรณิการ์ ขอบเงิน
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวณัฐวดี สองห้อง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. อุดม ฉัตรศิริกุล
ปีการศึกษา: 
2552

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่

Factors Affecting Contractor Business in Chiang Mai Province
ชื่อผู้แต่ง: 
สัมพันธ์ โยธกุลสิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ปีการศึกษา: 
2550

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

Impact Factors on the Survival of Construction Contractors in Chiang Mai During Economic Recession
ชื่อผู้แต่ง: 
ภูมิรพีม์ สุภาษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ปีการศึกษา: 
2552