Civil Engineering CMU

ความเสี่ยง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาผลจากความผันผวนของราคาวัสดุ และ ความเสี่ยงเนื่องจากแรงงานที่มีผลต่อผู้รับเหมา

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย กรวิษย์ วิสิฐสกุลชัย
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศุภกร ชนะ
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว อนัญญา ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ปีการศึกษา: 
2554

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

Risk Analysis of Large Building Construction
ชื่อผู้แต่ง: 
ณัครินทร์ มณีวรรณ
ชื่อผู้แต่ง: 
ไพโรจน์ พัฒนเพ็ญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2553