Civil Engineering CMU

ธุรกิจ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่

Factors Affecting Contractor Business in Chiang Mai Province
ชื่อผู้แต่ง: 
สัมพันธ์ โยธกุลสิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ปีการศึกษา: 
2550