Civil Engineering CMU

คานคอนกรีตอัดแรง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรง

Computer Program for Design of Prestressed Concrete Girders
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอาทิตย์ หมีทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ปีการศึกษา: 
2552