Civil Engineering CMU

รถโดยสารสาธารณะ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แนวทางการพัฒนารถสี่ล้อแดงเชียงใหม่สู่ระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง: 
นายพิษณุ ฟูวงศ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพีราวัชร์ เขียววาท
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ปีการศึกษา: 
2552