Civil Engineering CMU

เมืองเก่าเชียงใหม่

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่

OFF – STREET PARKING STUDYING IN CHIANG MAI OLD TOWN
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ณัฐพล บุดดา
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว เบญจรัชต์ บุญธิฟอง
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย อดิพงศ์ ขัดเปา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ปีการศึกษา: 
2556

ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์วัดเชิงประวัติศาสตร์ในตัวเมืองเชียงใหม่

Geographic Information Systems for Conservation of Historical Temples in Chiang Mai City
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอภิลาศ อายุศรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายบุญโชค ฉวีกุลมหันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
ปีการศึกษา: 
2552

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่

The Development of GIS Database for Chiang Mai Old Town
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพชร ประเสริฐศรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมพงศ์ พลธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ปีการศึกษา: 
2553