Civil Engineering CMU

หิน

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การปรับปรุงคุณสมบัติดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ

ชื่อผู้แต่ง: 
นายทรงกรด เกื้อกูล
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสราวุธ พันธ์เลิศระพี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ปีการศึกษา: 
2553