Civil Engineering CMU

ผนังไดอะแฟรม

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พฤติกรรมของผนังไดอะแฟรมระหว่างการขุดดินลึก

ชื่อผู้แต่ง: 
นายชัยธวัช สาครมณีทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค์
ปีการศึกษา: 
2552