Civil Engineering CMU

สนามบิน

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การออกแบบโครงสร้างทางวิ่งสนามบิน กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่

Design of Runway Pavement Structure Chiang Mai Airport Study Case
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวฐาปนี ธีรกุลวัฒนโต
ชื่อผู้แต่ง: 
นายฐิติณัฐ เมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ปีการศึกษา: 
2554
คำสำคัญ:

การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก

ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมพงษ์ ชำนาญ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายโอภาส สาธิตพัฒนศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ปีการศึกษา: 
2553