Civil Engineering CMU

เสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์ผลของกำลังครากเหล็กต่อกำลังโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติ

Analysis of Effect of Yield Strength on Buckling capacity of Irregular Section Cold – Formed Steel Columns
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปัญญา แย้มโพธิ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปิยะพงษ์ วงค์เมธา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2553