Civil Engineering CMU

บ่อหมักน้ำเสีย

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์โครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย พุฒิพงศ์ อภิวงศ์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศิวกร พรปิยะรังสี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2553