Civil Engineering CMU

การยกอาคาร

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ข้อมูลการยกอาคารของผู้รับเหมารายย่อย

Hydraulic House Lifting Data for Small and Medium-Scale Contractors
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย นรุตม์ พรมอุทัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2553