Civil Engineering CMU

ปริมาณน้ำฝน

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำฝนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน ด้วยวิธีแมน-เคนดอล

ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาววรรณวิศา ศิริ
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวศิริมาศ สร้อยคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ธนพร สุปริยศิลป์
ปีการศึกษา: 
2553