Civil Engineering CMU

โครงสร้างก่ออิฐถือปูน

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การทดสอบการเสื่อมสภาพเนื่องจากกรดซัลฟิวริกของโครงสร้างก่ออิฐถือปูน ที่ใช้ในโบราณสถานด้วยวิธีเร่ง (ระยะยาว)

Experimental Study on Deterioration of Historical Masonry Structures exposed to Sulfuric Acid by Accelerating Method
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐกร วรรณา
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐชัย ใจรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
ปีการศึกษา: 
2553