Civil Engineering CMU

ออกแบบฐานราก

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก

Computer Program for Design of Reinforced Concrete Footing on Pile
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนาคาร ศรีฝั้น
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ปีการศึกษา: 
2552