Civil Engineering CMU

ยิปซัมสังเคราะห์ชนิด เอฟจีดี

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประยุกต์ใช้ยิปซัมสังเคราะห์ชนิด เอฟจีดี ยิปซัมในงานปูนฉาบสำหรับการก่อสร้าง

An Application of FGD Gypsum as Cement Plaster for Construction Works
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวอาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวกิ่งกนก คงชู
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
ปีการศึกษา: 
2553