Civil Engineering CMU

การตอบสนองเชิงพลวัต

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แบบจำลองโครงสร้างของอาคารสำหรับการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัต

Modeling of Structural Building for Dynamic Response AnalysisModeling of Structural Building for Dynamic Response Analysis
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธีระศักดิ์ สุขใจ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวสันต์ สุวรรณ์การ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2553