Civil Engineering CMU

โปรแกรม ArcGIS

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์วัดเชิงประวัติศาสตร์ในตัวเมืองเชียงใหม่

Geographic Information Systems for Conservation of Historical Temples in Chiang Mai City
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอภิลาศ อายุศรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายบุญโชค ฉวีกุลมหันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
ปีการศึกษา: 
2552

การปรับปรุงข้อมูลเชิงอรรถอธิบายภูมิสารสนเทศสำหรับวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่

The Improvement of GIS Attribute Data for Temples in Chiang Mai Old Town
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว ดวงฤดี อุดสม
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว ถิรนันท์ บุญยืน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ปีการศึกษา: 
2553

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

GIS application for finding optimal routes in Chiang Mai University
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวพัชรพรรณ นันทวิสิทธิ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาววรพรรณ ทะสุใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ปีการศึกษา: 
2553