Civil Engineering CMU

วัด

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่

The Development of GIS Database for Chiang Mai Old Town
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพชร ประเสริฐศรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมพงศ์ พลธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ปีการศึกษา: 
2553