Civil Engineering CMU

ขั้นตอนการก่อสร้าง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การเปรียบเทียบการก่อสร้างโดยวิธี Cast in Place วิธี Prefabrication และวิธีการก่อสร้างโดยทั่วไป

The Study of Comparison Cast in Place Construction Method, Prefabrication Construction Method and General Construction Method
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาววศินี แสงจันทร์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายศรัณย์ สุนทรสัตถาพร
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวอัญชลี มะชะลา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ปีการศึกษา: 
2553