Civil Engineering CMU

โปรแกรม SAP2000

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แบบจำลองโครงสร้างของอาคารสำหรับการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัต

Modeling of Structural Building for Dynamic Response AnalysisModeling of Structural Building for Dynamic Response Analysis
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธีระศักดิ์ สุขใจ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวสันต์ สุวรรณ์การ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2553

การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวในโครงสร้างอาคารเรียนสูงสี่ชั้น

Earthquake Force Analysis of Four-Story School Building
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจิตรพล อินเอี่ยม
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธีรพงศ์ กิตติรัตนไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2553

ความแข็งแรงของป้ายโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มาตรฐานกรมโยธาธิการ พ.ศ.2550

The Strength of advertising in Chiang Mai under the Public Work Department standards in 2007
ชื่อผู้แต่ง: 
ภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
สถาพร วังรุ่งโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2552

การวิเคราะห์โครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย พุฒิพงศ์ อภิวงศ์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศิวกร พรปิยะรังสี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2553