Civil Engineering CMU

โครงถัก

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ความแข็งแรงของป้ายโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มาตรฐานกรมโยธาธิการ พ.ศ.2550

The Strength of advertising in Chiang Mai under the Public Work Department standards in 2007
ชื่อผู้แต่ง: 
ภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
สถาพร วังรุ่งโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2552