Civil Engineering CMU

มาตรฐานไอบีซี

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวในโครงสร้างอาคารเรียนสูงสี่ชั้น

Earthquake Force Analysis of Four-Story School Building
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจิตรพล อินเอี่ยม
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธีรพงศ์ กิตติรัตนไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2553